Uppförandekoden

Swedish Match uppförandekod fastställer företagets och samtliga medarbetares ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lagar och förordningar.

Nedan är utdrag ur uppförandekoden samt länk till hela dokumentet i PDF.

Utdrag ur Uppförandekoden

Koden gäller för alla medarbetare inom Swedish Match-koncernen, oavsett arbetsplats eller position.

Företag i vilka Swedish Match har ett väsentligt ägarintresse (såsom joint ventures eller intresseföretag) förväntas bedriva sin verksamhet i linje med Kodens andemening och dess mest väsentliga riktlinjer. Detta gäller även andra samarbetspartners såsom leverantörer, distributörer och konsulter.

Uppförandekoden består av ett antal ämnen relaterade till fyra olika områden:

Våra medarbetare

Swedish Match respekterar sina medarbetare och deras mänskliga rättigheter, och stödjer internationellt utfärdade konventioner och riktlinjer avseende mänskliga rättigheter var än bolaget bedriver verksamhet. Bolagets policy avseende mänskliga rättigheter och anställningspraxis grundar sig på lokal och internationell arbetsrätt samt rekommenderad praxis och rekommenderade riktlinjer.1)

 • Vi respekterar, stödjer och iakttar till fullo internationella mänskliga rättigheter samt arbetsrätt.
 • Vi arbetar för att upprätthålla en arbetsplats som är fri från trakasserier och diskriminering.
 • Vi fattar anställningsrelaterade beslut grundade på objektiva och icke-diskriminerande kriterier.
 • Vi accepterar inte barnarbete eller någon form av tvångs- eller obligatoriskt arbete, slaveri eller tortyr.
 • Vi respekterar samtliga medarbetares rätt och frihet att gå med i eller bilda (icke-våldsamma) föreningar eller samfund. 

Våra affärsrelationer

Swedish Match arbetar för att upprätthålla en sund affärsetik i samtliga affärsverksamheter och relationer med intressenter, både inom den egna verksamheten och med avseende på externa parter. Vi bygger relationer genom ärlighet och integritet och vi respekterar gällande lagar och förordningar i de länder där vi bedriver verksamhet

 • Vi agerar alltid på ett sätt som inte står i strid med Swedish Match intressen.
 • Vi deltar inte i bedrägliga eller korrupta metoder.
 • Vi accepterar inget som skulle kunna uppfattas som att ge, erbjuda eller ta emot en muta.
 • Vi säkerställer att relationer med myndigheter och andra utomstående parter präglas av öppenhet och transparens.
 • Vi behandlar våra kunder, leverantörer och affärskontakter rättvist.
 • Vi uppmuntrar lokala verksamheter och dess medarbetare att bidra positivt till de samhällen där de verkar.
 • Vi stödjer fri och sund konkurrens och följer konkurrenslagstiftningen i alla delar.
 • Vi marknadsför våra produkter till kunder och konsumenter på ett lagligt och ansvarsfullt sätt.

Vår miljö

Swedish Match verkar för sunda förändringar som minskar miljöpåverkan från bolagets verksamhet och vi uppmuntrar våra medarbetare att vara medvetna om och arbeta för att minimera denna påverkan. Vi initierar program för att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.

 • Vi strävar alltid efter att följa obligatoriska rättsliga krav för samtliga aktiviteter och processer som utförs på Swedish Match anläggningar.
 • Vi försöker minska mängden avfall som produceras och göra oss av med sådant avfall på ett säkert och ansvarsfullt sätt, och återanvända eller återvinna material när detta är möjligt.
 • Vi övervakar och mäter regelbundet samtliga miljömässigt betydande utsläpp till vatten, luft och mark för att minimera miljöpåverkan.
 • Vi granskar regelbundet samtliga steg i verksamheten för att minimera vår miljöpåverkan, och kommer att genomföra regelbundna granskningar/uppdateringar av de områden av särskilt stor betydelse som skulle kunna ha en väsentlig miljöpåverkan.
 • Vi utvecklar och underhåller ett miljöledningssystem grundat på kraven i ISO 14001. Samtliga större produktionsanläggningar ska följa principerna i ISO 14001.
 • Vi uppmuntrar ökad ekoeffektivitet i samtliga anläggningar, till exempel att vi minimerar skadorna på miljön samtidigt som vi maximerar effektiviteten i samtliga produktionsprocesser.

Vårt arbete och vår arbetsplats

Swedish Match eftersträvar ansvarsfulla och säkra rutiner och processer i all affärsverksamhet, både i arbetet och på arbetsplatsen. Vi verkar för en arbetsmiljö med höga etiska och moraliska normer, där våra medarbetare respekterar och bryr sig om varandra, Swedish Match och miljön.

 • Vi främjar våra medarbetares säkerhet, hälsa och välbefinnande.
 • Vi eftersträvar en säker och trygg arbetsmiljö.
 • Vi fokuserar på och investerar i att utveckla våra medarbetares kunskaper och färdigheter.
 • Vi behandlar våra tillgångar och lokaler med respekt och godtar inga bedrägerier.
 • Vi är kostnadsmedvetna när vi reser och/eller deltar i upphandlingar.
 • Vi kommunicerar klart och tydligt med våra intressenter samtidigt som vi skyddar konfidentiell information.
 • Vi använder våra informationssystem på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vi upprätthåller korrekta och kompletta affärsredovisningar och rapporter.
 • Vi rådfrågar våra juridiska avdelningar i frågor där det förekommer en potentiell risk för lagbrott.

Läs Uppförandekoden i PDF.

1) De internationella konventioner och riktlinjer som här åsyftas är FNs konvention om mänskliga rättigheter, FNs konvention om barnets rättigheter, de åtta kärnkonventionerna från ILO (nr. 87, 98, 29, 105, 100, 111, 138 och 182), samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.