Mångfald och icke-diskriminering

För oss är det en självklarhet att alla ges samma möjligheter i sin anställning.

Tjänster inom företaget ska tillsättas av utbildad och kompetent personal oavsett personens ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, ålder, religion, politiska åsikter, kön, sexuell läggning, civilstånd, funktionshinder eller annan status. Mångfald och jämställdhet inom bolagets operativa enheter bedrivs i enlighet med lokala lagar och förordningar. Varje år genomför Swedish Match en lönerevision för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader existerar.

Ökad jämställdhet   

Under 2016 inrättades ett jämställdhetsråd med represen­tation från olika delar av verksamheten i Sverige. Jämställdhetsrådets huvudsakliga syfte är att övervaka företagets jämställdhets­plan och att hålla en fortlöpande dialog om hur förbättringar kan åstadkommas inom området. Rådet sammanträdde vid fyra tillfällen under 2017. Under året upp­daterades jämställdhetsplanen och utbildningar utarbetades för att på ett metodiskt sätt öka medvetenheten avseende jämställdhetsfrågor som till exempel omedvetna fördomar. Andra aktiviteter inkluderade ett talangprogram med 50/50 kvinnor/män med deltagare från hela organisationen. Alla chefer med direktrapporterande medarbetare har också utbildats i jämställdhetsfrågor för att medvetandegöra den positiva potential ett fokus på området för med sig. Våra chefer informerar och diskuterar jämställdhetsplanen med sina medarbetare och deltar aktivt i arbetet med att uppnå målen.

Kulturell mångfald i Sverige 

Under 2017 har Swedish Match lanserat ett nytt program för att erbjuda arbetsmöjligheter till flyktingar som nyligen kommit till Sverige. Programmet består av praktik under en period om 4–6 månader med syftet att erbjuda anställning efter att perioden är avslutad. Inom programmet ges praktikanten en mentor som både hjälper till med arbetsrelaterade frågor och med kulturell integration i Sverige.

Medarbetare i elva länder

Under 2017 hade Swedish Match i genomsnitt 5 413 medarbetare, varav 38 procent var kvinnor. Flest medarbetare fanns i Dominikanska republiken, Sverige och USA följt av Brasilien, Filippinerna och Nederländerna.

Medarbetare per land