Mångfald och icke-diskriminering

För Swedish Match är det en självklarhet att alla ges samma möjligheter i sin anställning.

Tjänster inom företaget ska tillsättas av utbildad och kompetent personal oavsett personens ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, ålder, religion, politiska åsikter, kön, sexuell läggning, civilstånd, funktionshinder eller annan status. Mångfald och jämställdhet inom bolagets operativa enheter bedrivs i enlighet med lokala lagar och förordningar. Varje år genomför Swedish Match en lönerevision för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader existerar.

Medarbetare i elva länder

Under 2017 hade Swedish Match i genomsnitt 5 375 medarbetare, varav 38 procent var kvinnor. Flest medarbetare fanns i Dominikanska republiken, Sverige och USA följt av Brasilien, Filippinerna och Nederländerna.

Medarbetare per land