Swedish Match AB

1992 | Swedish Match förvärvas av Procordia

Det börsnoterade Procordia, med huvudägarna Volvo och den svenska staten, förvärvar 1992 tändsticks- och tändarverksamheten med namnet Swedish Match. Verksamheten införlivas i Procordias affärsområde Procordia United Brands och hela den nya verksamheten ändrar namn till Swedish Match, för att dra fördel av det internationellt kända företagsnamnet. Det förvärvade bolaget utgör moderbolag i underkoncernen med Klaus Unger som VD.

Syftet är att komplettera tobaksrörelsen, som omfattar STA (Svenska Tobaks), EBAS (Elisabeth Bas) och Pinkerton, med ett internationellt nätverk och därigenom effektivisera marknadsföring, försäljning och distribution. Procordia United Brands har också en omfattande konfektyrrörelse.

1993 | Procordia United Brands renodlas, Volvo äger 74 procent

Merparten av konfektyrverksamheten i Procordia United Brands avyttras 1993. Procordia delas i två självständiga bolag genom en utdelning av Branded Consumer Products AB (BCP) och en namnändring av Procordia till Pharmacia AB.

Volvo ökad ägarandel

Genom delningen av Procordia och ett efterföljande aktiebyte mellan Procordias största ägare, den svenska staten och Volvo, erhåller Volvo en ägarandel om cirka 74 procent i BCP under 1993.

Huvudkontoret flyttat till Nyon

Swedish Matchs huvudkontor förläggs till Nyon utanför Genève, där huvudkontoret för den gamla tändar- och tändsticksverksamheten Swedish Match redan ligger.

1994 | Swedish Match förvärvas av Volvo

Under 1994 förvärvar Volvo resterande del av Branded Consumer Products AB genom ett publikt uppköpserbjudande och följande tvångsinlösen av utestående aktier i BCP.

Självständigt bolag inom Volvokoncernen

Efter Volvos uppköp, verkar Swedish Match som ett självständigt bolag inom Volvokoncernen. Tobaks-, tändsticks- och tändarverksamheten sammanförs till en koncern med Swedish Match som moderbolag. Volvo förvärvar 100 procent.

1996 | Notering av Swedish Match AB

Splittring av Volvoaktien

På Volvos bolagsstämma 1996 fattas beslut att börsintroducera Swedish Match samt att dela ut företagets aktier till aktieägarna i det egna företaget - en splittring av Volvoaktien i en Volvodel och en Swedish Matchdel. 

Notering på Stockholmsbörsen och Nasdaq

Från maj 1996 noteras Swedish Match på Stockholms fondbörs igen, med företagets förre vice VD Bernt Magnusson som styrelseordförande och Göran Lindén som ny VD efter Klaus Unger.  Notering av aktien sker även på Nasdaq.

Huvudkontoret tillbaka till Stockholm

Huvudkontoret flyttar från Nyon i Schweiz till Svenska Tobaks historiska lokaler på Södermalm i Stockholm.

1997 | Förvärv av tändsticksverksamhet

Gemensam bolagsstruktur

Den 1 januari 1997 omorganiseras Swedish Match. Från att i princip ha varit ett holdingbolag med fyra stycken väsentligen självständiga företagsgrupper med olika geografisk och historisk grund, formas verksamheten i en gemensam bolagsstruktur med globala produktdivisioner och regionala försäljningsorganisationer för samtliga produkter.

All verksamhet under namnet Swedish Match

All verksamhet bedrivs under Swedish Matchs namn, vilket representerar en påtaglig förändring för de flesta medarbetare inom koncernen. Ett omfattande koncernprojekt - Swedish Match Global Challenge med deltagande med egen båt i Whitbread Round The World Race genomförs.

Förvärv av R.J. Reynolds cigarrtillverkning

Under året förvärvas R.J. Reynolds cigarrtillverkning i Finland med en årlig volym på cirka 50 miljoner cigarrer motsvarande en andel om drygt 60 procent av den finska marknaden.

Tändsticksverksamheten förvärvas

Vidare förvärvar Swedish Match majoriteten i två investmentföretag i Singapore, vilka äger 39 procent av aktierna i det indiska tändsticksföretaget Wimco Ltd, en av de enskilt största tändstickstillverkarna i världen. Majoriteten i Bulgariens enda tändstickstillverkare, PLAM Bulgarski Kibrit, förvärvas och dessutom tecknas avtal med turkiska KAV Orman Sanayii om ett joint venture för utveckling av tändstickor och andra Swedish Match-produkter i Turkiet och i andra länder i regionen.

Höjd tobaksskatt

Under 1997 höjs tobaksskatten på cigaretter i Sverige med totalt 63 procent, vilket leder till att den illegala handeln ökar på bekostnad av den legala.

1998 | Förvärv av distributionsföretag i Australien

Fotfäste på den australiska kontinenten

Under året får Swedish Match fotfäste på den australiska kontinenten genom förvärvet av Alexander Group - Australiens ledande cigarrdistributör, med premiumcigarrer som en av sina huvudprodukter. Positionen stärks ytterligare i regionen genom förvärv av distributionsföretaget Beraha & Co Ltd i Hong Kong. Vidare förvärvas tändstick-, tändar- och braständarverksamheten av det australiska företaget Bryant & May, distributör i Australien och Nya Zeeland.

Skatten på cigaretter sänks

Mot bakgrund av den ökade illegala handeln av cigaretter i Sverige fattar riksdagen beslut om att sänka skatten på cigaretter med cirka 30 procent vid den då gällande prisnivån.

Ökad utdelning genom inlösenprogram

Under året överförs till aktieägarna utöver den ordinarie utdelningen, genom ett inlösenprogram, 1,2 miljarder SEK.

Sundén ny VD och koncernchef

Lennart Sundén efterträder Göran Lindén som VD och koncernchef.

Rationaliseringar påbörjas

Ett rationaliserings- och omstruktureringsprogram i syfte att ge en årlig besparing på cirka 200 MSEK, påbörjas.

1999 | Cigarrettverksamhet avyttras. Förvärv av cigarrföretag

Koncentration på nischprodukter

Mot bakgrund av den globala förändringen i tobaksbranschen revideras och preciseras Swedish Matchs strategier. Beslut fattas att bolaget i framtiden ska koncentrera sig på tobakens nischprodukter. Kärnan i Swedish Match affärsverksamhet ska vara det breda och djupa kunnandet om snus och tuggtobak (rökfri tobak), samt cigarrer och piptobak (brun tobak). De ska kompletteras med tändstickor och tändare.

Ny organisation

Som en anpassning till den reviderade strategin ersätts den gamla matrisorganisationen med sex divisioner med tydligt definierat resultatansvar. En starkare marknadsinriktning och koppling mellan koncernledningen och de operativa enheterna uppnås.

Cigarettverksamheten avyttras till Austria Tabak

Under sommaren 1999 avyttras cigarettverksamheten till Austria Tabak. Därmed lämnar Swedish Match den största, men minskande, delmarknaden i tobaksbranschen. Försäljningen är ett viktigt steg mot koncentration på tillväxtprodukter. Avtal träffas med Austria Tabak om fortsatt distribution av cigaretter på den svenska marknaden.

Förvärv av amerikanska cigarrföretag

Under året förvärvas det amerikanska bolaget General Cigars cigarrverksamhet inom maskintillverkade cigarrer med varumärken som Garcia y Vega. Dessutom förvärvas El Credito, ett av USA:s främsta premiumcigarrföretag, med välkända varumärken som La Gloria Cubana. Genom de båda förvärven täcker Swedish Match samtliga prissegment på den nordamerikanska cigarrmarknaden.

Snus- och piptobaksföretaget Leonard Dingler förvärvas

I Sydafrika förvärvas Leonard Dingler Ltd, som tillverkar och säljer snus och piptobak på den sydafrikanska marknaden.

2000 | Förvärv av 64 procent av General Cigar och distributionsföretag i Sydafrika

Swedish Match förvärvar 64 procent av amerikanska General Cigar, tillverkare av den mest sålda premiumcigarren i USA, Macanudo, och flera andra premiumcigarrer, däribland Partagas, Punsch, Hoyo de Monterrey och Cohiba. Swedish Match intar därmed en ledande position inom premiumcigarrer i USA.
Den ledande tobaksdistributören Brasant Enterprises i Sydafrika förvärvas vilket stärker Swedish Match närvaro i Sydafrika och på närliggande marknader.

2001 | Fler förvärv

Swedish Match förvärvar British American Tobaccos piptobaksverksamhet i Sydafrika. Positionen på den italienska marknaden stärks genom förvärv av Maga s.p.a., en av de ledande distributörerna av tobaksprodukter i Italien. Förvärv av europeisk snusverksamhet från Premium Tobacco Traders Ltd med bland andra varumärkena Singelton och Rumney’s.

2003 | Swedish Match på slovenska marknaden. Ny modern snusfabrik i Kungälv

Swedish Match förvärvar distributionsföretaget CYAN d.o.o., i Slovenien, vilket ger tillgång till distributionskanaler för framför allt cigarrer men också andra tobaksprodukter och accessoarer.

Samma år invigs världens mest avancerade fabrik för snustillverkning i Kungälv.

2004 | Ny VD för Swedish Match

Lennart Sundén lämnar sin anställning som VD och koncernchef för Swedish Match. Vice verkställande direktör Sven Hindrikes utses till VD och koncernchef.

Avnotering från Nasdaq

Swedish Match avnoteras från Nasdaq i oktober 2004.

Fler förvärv

Swedish Match förvärvar det amerikanska bolaget UST:s cigarrverksamhet och ett distributionsföretag i Polen.

2005 | Förvärv av 100 procent i General Cigar

Swedish Match förvärvar resterande ägarandel i General Cigar och äger därmed 100 procent av bolaget.

Avyttring av tändsticksverksamheter

Swedish Match avyttrar tändsticksverksamheter på flera marknader, inklusive Arenco. 

2006 | Förvärv av premiumcigarrer

I Europa förvärvas varumärkena Hajenius och Oud Kampen, båda premiumcigarrer som säljs främst i Nederländerna, Belgien och Tyskland, samt den exklusiva cigarrbutiken Hajenius i Amsterdam.

2007 | Fler cigarrförvärv. Ny styrelseordförande

Förvärv av Bogaert Cigars

Swedish Match förvärvar det belgiska cigarrföretaget Bogaert Cigars, med en produktportfölj bestående av maskintillverkade cigarrer/cigariller under varumärkena Bogart och Hollandia, samt private label cigarrer/cigariller. Bogaerts främsta marknader är Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Belgien.

Förvärv av Cigars International Inc.

Swedish Match förvärvar Cigars International Inc., ett amerikanskt företag inom direktmarknadsföring och internetförsäljning av handgjorda och maskintillverkade premiumcigarrer.

Ny styrelseordförande

Conny Karlsson efterträder Bernt Magnusson som styrelseordförande.

2008 | Lars Dahlgren ny VD för Swedish Match

Lars Dahlgren efterträder Sven Hindrikes som VD och koncernchef.

2009 | Joint venture med Philip Morris International 

Swedish Match och Philip Morris International i samarbete för att kommersialisera rökfria tobaksprodukter globalt.

Den sydafrikanska verksamheten avyttras

Swedish Match AB säljer sin sydafrikanska verksamhet, Swedish Match South Africa (Proprietary) Limited (”SMSA”) till Philip Morris International.

2010 | Swedish Match och STG bildar ett nytt bolag

Swedish Match och Scandinavian Tobacco Group (STG) bildar ett globalt bolag med ledande marknadspositioner inom cigarrer, piptobak och finskuren tobak.

2011 | Swedish Match Bulgariska tändproduktbolag avyttras

Swedish Match AB säljer sin tändproduktfabrik i Bulgarien till Euro Fire Products Limited.

2015 | Swedish Match och Philip Morris International avslutar joint venture-samarbetet

Swedish Match och Philip Morris International träffar överenskommelse om att avsluta bolagens joint venture-samarbete avseende försäljning av rökfria tobaksprodukter utanför Skandinavien och USA.

2016 | Notering av STG

Scandinavian Tobacco Group (STG) noteras på Nasdaq Köpenhamn. Swedish Match reducerar aktieinnehav i STG.

2017 | Swedish Match förvärvar V2 Tobacco

Swedish Match har förvärvat V2 Tobacco, ett danskt privatägt bolag med huvudkontor i Silkeborg, Danmark. V2 Tobacco är verksamt inom rökfri tobak på den europeiska marknaden.

2018 | Swedish Match förvärvar Oliver Twist

Swedish Match förvärvar House of Oliver Twist A/S, ett danskt privatägt bolag verksamt inom rökfri tobak med huvudkontor i Odense, Danmark. Företagets främsta marknader är Skandinavien och vissa andra EU-länder.