Information om personuppgifter

Swedish Match tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet.

Denna information riktar sig till dig som besöker www.swedishmatch.com (”Webbplatsen”) men också till dig som på andra sätt har en relation till Swedish Match. För andra webbplatser som tillhör företag inom Swedish Match-koncernen, t.ex. avseende vissa varumärken eller e-handel, gäller separat information om personuppgifter enligt vad som framgår på respektive webbplats.

För vilka ändamål behandlar Swedish Match dina personuppgifter?

För dig som är besökare på Webbplatsen

När du besöker Webbplatsen samlar Swedish Match in information om din IP-adress (se även Swedish Match Information om cookies). Notera att även vissa andra företag än Swedish Match samlar in din IP-adress vid besök på Webbplatsen i samband med användning av tredjepartscookies. Hur detta sker samt hur du kan gå tillväga för att begränsa eller stänga av cookies i din webbläsare beskrivs i Swedish Match Information om cookies.

Vi använder din IP-adress för att förhindra intrång, incidenter och övrigt missbruk av våra tjänster på Webbplatsen, för att föra statistik över besökare på Webbplatsen samt för att göra uppdateringar och förbättringar av Webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att ha en väl fungerande Webbplats.

För dig som är prenumerant på information från Swedish Match

När en användare önskar prenumerera på information från Swedish Match, efterfrågar vi de kontaktuppgifter som behövs för att utföra prenumerationstjänsten såsom e-postadress. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar kan vi inte erbjuda dig prenumerationstjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att administrera din prenumeration.

För att avbryta din prenumeration på finansiell information kan du närsomhelst kontakta oss, enklast på investorrelations@swedishmatch.com eller skriva till Swedish Match AB, Investor Relations, 118 85 Stockholm. För att avbryta prenumeration av ”Ledig tjänst” kan du närsomhelst kontakta Jobylon som administrerar utskick av information åt oss på info@jobylon.com. Du kan också avregistrera dig via länken i e-postutskicken.

Vi raderar din e-postadress så fort du avbryter din prenumeration eller på annat sätt motsätter dig information från oss.

För dig som är analytiker eller potentiell intressent

Swedish Match behandlar dina personuppgifter, bl.a. namn och kontaktuppgifter, för att kommunicera med dig, t.ex. skicka inbjudningar till presentationer med information om Swedish Match resultat, verksamhet och aktiviteter. De rättsliga grunderna för denna behandling är vårt berättigade intresse att kommunicera med dig. Om du inte lämnar de uppgifter som är nödvändiga för kontakt med dig kan Swedish Match inte genomföra nämnda åtgärder.

Vi kan också komma att behandla dina uppgifter om du valt att prenumerera på finansiell information från oss. För mer information hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår prenumerationstjänst, se ovan.

Uppgifter som behandlas för att kommunicera med dig sparas så länge som det är nödvändigt för det syftet.

För dig som är aktieägare, kontaktperson hos aktieägare, biträde och ombud för aktieägare

Swedish Match behandlar dina personuppgifter, bl.a. namn, personnummer och kontaktuppgifter, för att kunna genomföra bolagsstämma och för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser i samband med hantering av aktieboken. Vi kan också komma att behandla dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig t.ex. skicka inbjudningar till presentationer med information om Swedish Match resultat, verksamhet och aktiviteter. Vi kan också komma att behandla de uppgifter som du själv lämnar till oss t.ex. i samband med att du kontaktar oss av någon anledning eller att du valt att prenumerera på finansiell information från oss. För mer information hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår prenumerationstjänst, se ovan.

De rättsliga grunderna för denna behandling är dels för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser att genomföra bolagsstämma och hantera aktieboken och i övrigt hantera aktieägandet, dels vårt berättigade intresse att kommunicera med dig. Om du inte lämnar de uppgifter som är nödvändiga för kontakt med dig kan Swedish Match inte genomföra nämnda åtgärder.

Vi hämtar dina personuppgifter från Euroclear Sweden AB som ansvarar för att föra vår aktiebok, från dig själv och/eller från aktieägaren.

Enligt lag sparar vi dina uppgifter som är relaterade till ditt ägande i minst tio år efter att ägandet upphört. Uppgifter som behandlas för att kommunicera med dig sparas så länge som det är nödvändigt för det syftet.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm, org. nr. 556015-0756, tel: 0200-113 114, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vid frågor om Swedish Match behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enklast på customerservice@swedishmatch.com.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Swedish Match kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom Swedish Match koncernen samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster och prenumerationstjänster. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Swedish Match vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

Swedish Match kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas, t.ex. Euroclear Sweden AB. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Swedish Match kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES såsom USA, t.ex. om vi delar dina uppgifter med andra företag inom Swedish Match koncernen.

Swedish Match lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Swedish Match vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Se mer information under varje ändamål ovan.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vilka är dina rättigheter?

Du har vissa specifika lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. 

Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter utan kostnad.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Swedish Match, har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg och som grundas på ett avtal med dig.

Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för, om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse, om personuppgifternas behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall ändå spara dina personuppgifter pga. lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller t.ex. om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Cookies

När du besöker Webbplatsen använder vi cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Information om cookies.

Frågor och klagomål

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på customerservice@swedishmatch.com.

Om du har klagomål avseende Swedish Match behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Swedish Match vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter, t.ex. används SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna information gäller endast för Webbplatsen. Swedish Match ansvarar inte för andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.

Ändringar i denna information

Swedish Match förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna information. Varje sådan ändring publiceras här på Webbplatsen.

Senaste uppdateringen av denna Information: 2018-06-28 (Version 1.1)