Snus och livsmedelslagen

Den svenska livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Livsmedelsverket införde i april 2016 ett tillägg till livsmedelsföreskriften om snus och tuggtobak (LIVSFS 2012:6), vilket innebar lagstadgade gränsvärden för de främmande ämnena B(a)P och NNN + NNK, som finns i snus och tuggtobak. Sedan tidigare regleras även bly och aflatoxiner.

Swedish Match välkomnar Livsmedelsverkets föreskrift. Vi har länge genom vår unika kvalitetsstandard GOTHIATEK® arbetat aktivt för att minimera halterna av främmande ämnen i våra produkter. Samtliga våra produkter underskrider med råge de skärpta gränsvärden som nu har införts av Livsmedelsverket.

Läs mer om Livsmedelsverkets föreskrift.  

300 000 tester om året

Swedish Match genomför drygt 300 000 kvalitetstester varje år. Det gör vi för att kontrollera att gränsvärdena i ditt snus aldrig överstigs. Små skillnader kan märkas över tid eftersom råvaran är ett växtmaterial, men kvaliteten och nivåerna garanteras alltid.

Resultaten av testerna finns tillgängliga här på vår hemsida. Du som konsument kan – här och nu – ta reda på de faktiska värdena för ditt favoritsnus från Swedish Match.

Vilka ämnen omfattas av livsmedelslagen – och vad har de för påverkan?

Aflatoxiner (Ingår i gruppen mykotoxiner)

Aflatoxinerna B1, B2, G1, och G2 är toxiner som bildas av mögelsvampar. De trivs i varma, tropiska klimat och förekommer därför i importerade livsmedel som nötter, kryddor, majs, ris och fikon. Livsmedelsverket har satt ett gränsvärde för den totala halten aflatoxin i snus. Tack vare en tydlig lagstiftning för aflatoxiner i livsmedel är exponeringen från livsmedel låg i Sverige.

Aflatoxiner förekommer mycket sällan över mätbara nivåer i Swedish Matchs snusprodukter.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.

B(a)P (Bens(a)pyren (ingår i gruppen Polycykliska Aromatiska Kolväten, PAH)

B(a)P står för Bens(a)pyren bildas vid förbränning av organiskt material och finns därför i naturen. Därmed finns det i nästan alla livsmedel, till exempel frukt, grönsaker och spannmål. Nivåerna i Swedish Matchs snus är tack vare GOTHIATEK® låga. Som exempel kan sägas att 18 snusdosor innehåller samma mängd som 100 g grillat kött. Den ytterst låga halten beror på att vi helt har slutat att använda röktorkad tobak i snus, vilket – innan GOTHIATEK® infördes – traditionellt användes vid tillverkning av snus.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Bly (ingår i gruppen tungmetaller)

Bly är en förorening som förekommer i luft, mark och vatten. Bly finns i låga nivåer i alla livsmedel. Livsmedelsverket har ett gränsvärde för bly i snus på 3 milligram per kilo. Swedish Match snus innehåller halter av bly runt 0.15 milligram per kilo. Nivåerna i snus motsvarar nivåerna i frukt och grönsaker, men snus är förstås inte avsett att ätas.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Propylenglykol (ingår i gruppen polyalkoholer)

Propylenglykol används i snus för att bibehålla fukt, hålla produkten stabil och förhindra bakterietillväxt. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om snus och tuggtobak (LIVSFS 2012:6) klassas propylenglykol som godkänd livsmedelstillsats i halter upp till fyra procent. Ämnet finns i bland annat tuggummi, glass, tandkräm och frysta produkter. Halten i snus från Swedish Match understiger Livsmedelsverkets gränsvärde.

NNN+NNK (ingår i gruppen Nitrosaminer)

De tobaksspecifika nitrosaminerna, TSNA, förekommer endast i tobak och två av dessa, NNN (and N'-nitrosonornicotine) och NNK (4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone), har vid djurförsök visat sig vara cancerogena vid höga nivåer. Swedish Match snus klarar kraven som ställs i livsmedelsföreskriften med god marginal. Det faktiska utfallet i slutprodukten är långt under de satta gränsvärdena för TSNA, medan andra snusliknande produkter från andra leverantörer kan innehålla flera hundra gånger högre halter.

Andra, icke tobaksspecifika, nitrosaminer får vi i oss genom bland annat livsmedel, läkemedel och kosmetika. Innehållet av den flyktiga nitrosaminen, NDMA, i 100 gram stekt bacon motsvarar till exempel mängden i 17 snusdosor.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.