Snus som rökavvänjning

  • Tillgängliga data talar för att svenskt snus kan hjälpa vissa människor att sluta röka.
  • De flesta cigarrettrökare vill sluta men få klarar av det och många rökare säger att de behöver hjälp för att lyckas.
  • Rökning bland svenska män har under lång tid minskat markant samtidigt som snusandet har ökat, vilket tyder på att snusandet kan vara en orsak till denna minskning.
  • Epidemiologiska studier visar att snus kan vara ett effektivt hjälpmedel vid rökavvänjning, i synnerhet bland män.
  • Det finns många fördelar med att använda snus för att sluta röka men också vissa hälsorisker och många oroar sig för oönskade konsekvenser.

Varför skall man använda snus för att sluta röka?

Majoriteten av cigarrettrökarna vill sluta röka och de flesta säger sig behöva hjälp för att lyckas. Dock är det bara ca 2 procent som lyckas sluta varje år, trots tillgången på nikotinersättningsmedel (USDHHS 2000). De flesta anser sig behöva stöd och hjälp för att sluta röka (Bolinder 2003). Det finns uppenbarligen ett behov av alternativa metoder, i synnerhet ett enkelt och okomplicerat sätt som inbitna cigarrettrökare kan använda för att sluta röka.

Finns det några bevis för att snusning kan leda till att man slutar röka?

Rökningsmönstret i Sverige sett under lång tid skiljer sig markant från andra länder. Under de senaste 20 åren har rökningen minskat i betydande omfattning medan snusning har blivit populärare, i synnerhet bland män. Detta frapperande omvända förhållande antyder att män i Sverige kan ha använt sig av snus för att sluta röka. I en epidemiologisk studie som särskilt granskade denna hypotes konstaterade man ett samband mellan bruk av snus och rökstopp (Furberg m.fl. 2005).

Det finns också belägg för att man i Sverige rent allmänt anser att snusning är ett enkelt och okomplicerat sätt att sluta röka. Olika undersökningar visar att många rökare slutade röka när de började med snus (TEMO 2004). Dessutom finns det observationer som tyder på att de som använder snus har lättare att bli långsiktigt rökfria än de som använder andra metoder som t.ex. nikotintuggummi eller nikotinplåster (Ramström och Foulds 2006). Det bästa vore om det fanns data från kontrollerade kliniska prövningar beträffande snusets effektivitet som rökavvänjningsmedel. Några sådana data finns dock inte för närvarande.

Vad finns det för fördelar med att använda snus för att sluta röka?

Det finns ett flertal viktiga fördelar - snus kan köpas receptfritt, det är oftast billigare än traditionell nikotinersättningsbehandling och medför omedelbar minskning av de hälsorisker som förknippas med rökning. En kvantitativ analys bekräftade nyligen att hälsoriskerna med snus är väsentligt lägre än för rökning (Roth m.fl. 2005).

Finns det några risker med att använda snus för att sluta röka?

Inom hälso- och sjukvården diskuterar man det lämpliga i att rekommendera snus för att sluta röka. Kritikerna är rädda för oönskade konsekvenser och en del menar att det enda helt riskfria sättet är att sluta använda tobaksprodukter helt.

Med tanke på de betydande hälsorisker som förknippas med långvarig rökning samt behovet av effektiva hjälpmedel för rökavvänjning, anser många det vara viktigt att undersöka användning av snus som ett tänkbart hjälpmedel för att sluta röka.REFERENSER
Bolinder, G. 2003. Swedish snuff: A hazardous experiment when interpreting scientific data into public health ethics. Addiction 98:1201-1204.
Furberg, H., Bulik, C.M., Lerman, C., Lichtenstein, P., Pedersen, N.L., and Sullivan, P.F. 2005.
Is Swedish snus associated with smoking initiation or smoking cessation? Tobacco Control 14:422-424.
Ramström, L.M. and Foulds, J. 2006. Role of snus in initiation and cessation of tobacco smoking in Sweden. Tobacco Control 15:210-214.
Roth, H.D., Roth, A.B., and Liu, X. 2005. Health risks of smoking compared to Swedish snus.
Inhal. Toxicol. 17:741-748.
TEMO 2004. A word to the consumer. Basic tobacco consumption data. Study commissioned by Swedish Match.
U.S. Department of Health and Human Services. 2000. Reducing tobacco use: A report of the Surgeon General 2000. At a glance.