Kompetensutveckling

För att möta nuvarande och framtida kompetensbehov och verksamhetsmål fortsätter Swedish Match att fokusera på att utveckla ledar- och medarbetarkompetenser i syfte att stärka företagets övergripande resultatorienterade kultur.

Swedish Match fokuserar på ”Employer Branding” för att upprätthålla sin position som en attraktiv arbetsgivare samt för att behålla och attrahera professionella medarbetare. Arbetet med att rekrytera talanger, både internt och externt, har fortsatt under året i syfte att möta de utmaningar koncernen ställs inför på både kort och lång sikt.

Företaget utvärderar löpande sina utbildningsinsatser för att stödja kompetensutveckling och karriärmöjligheter för företagets medarbetare. Ledare och medarbetare har löpande öppna diskussioner om individuella mål och framtidsplaner samt om de övergripande koncernmålen. Den årliga processen för prestationsutvärdering är en betydelsefull del i denna karriärutveckling eftersom verktyget hjälper till att identifiera individuella mål och utvecklingsbehov.

En framträdande del av företagskulturen är internrekrytering. Ambitionen är att tillvarata intern kompetens och att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas och ta större ansvar inom företaget. Samtliga medlemmar i Swedish Match koncernledning har rekryterats internt. Under det gångna året har också merparten av alla lediga seniora befattningar tillsatts genom interna rekryteringar.