Forskning kring snus

Under de senaste åren har det publicerats ett antal svenska undersökningar om snusningens effekt på hälsan utifrån svenska förhållanden. Tidigare publicerad forskning kring muntobaksprodukter har till största delen behandlat produkttyper som används på andra håll i världen, till exempel i Indien, vilket medfört att resultaten inte varit representativa. Informationen på den här sidan är en sammanfattning av aktuell forskning kring snus av den typ som används i Sverige och övriga Norden.

Swedish Match ambition är att ständigt sträva efter att reducera eller minimera förmodade hälsorisker i företagets snusprodukter samt att ständigt bidra till ökad kunskap om snusets egenskaper och användning. Därför stödjer Swedish Match oberoende forskning, samtidigt som företaget bedriver eget forsknings- och utvecklingsarbete som är inriktat på en kontinuerlig förbättring av produkterna.

200 år med snus

Snus av den typ som används i Norden har en nästan 200-årig historia. I Sverige har snuset varit en av de dominerande tobaksprodukterna i ett helt sekel. Dess hälsoeffekter är numera väl genomlysta i ett stort antal svenska vetenskapliga studier.

Bruket av tobak – totalt sett – ligger i Sverige på samma nivå som i många andra europeiska länder. Trots det är risken att avlida i en tobaksrelaterad sjukdom mindre i Sverige än i något annat europeiskt land. Detta gäller män. En bidragande orsak till detta tros vara att svenska män snusar i betydligt högre grad än de röker. Risken för svenska kvinnor ligger i nivå med risken för kvinnor i övriga Europa.  

ENVIRON rapport om den vetenskapliga litteraturen om snus

Den internationella konsultfirman ENVIRON har genomfört en granskning av all publicerad vetenskaplig litteratur om snus som genomgått så kallad peer review till och med den 31 december 2009.

Rapporten omfattar samtliga vetenskapsområden inklusive bland annat kemisk sammansättning av snus, biomarkörer för exponering och effekt, toxikologiska studier, hälsoeffekter hos människa inklusive oral hälsa, cancerrisker, kardiovaskulär sjukdom, gastrointestinala sjukdomar, metaboliska sjukdomar, graviditetsutfall och reproduktiva effekter, neurologiska sjukdomar, och en rad andra hälsorelaterade utfall.

Totalt omfattar granskningen mer än 250 vetenskapliga artiklar, och den konfirmerar att svenskt snus har en väldokumenterat gynnsam hälsoprofil jämfört med de flesta andra tobaksprodukter.

Läs ENVIRON-rapporten (PDF, endast på engelska)

Forskningsrapporter

Under de senaste åren har det publicerats ett antal svenska undersökningar om bland annat snusningens effekt på hälsan. Tidigare publicerad forskning på muntobaksprodukter avsåg i allt väsentligt produkttyper från andra länder, produkter som inte används i Sverige.

Nedan är en sammanfattning av forskningen på svenskt snus enligt GOTHIATEK®.