Hållbarhet

Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativa ­produkter till cigaretter är kärnan i det vi gör.
Tobacco leaves

Visionen har stor kommersiell potential och ger betydande samhällsnytta.

Swedish Match och hållbarhet

Våra fokusområden

I vår hållbarhetsstrategi lägger vi tonvikten vid sex områden – folkhälsa, affärsetik, lika möjligheter, växthusgaser, avfall samt barnarbete. Samtliga områden är väsentliga för vårt företag som helhet och på lång sikt. Samtliga områden är viktiga för vårt företag och kräver ett långsiktigt synsätt. Visionen om en värld utan cigaretter är central för strategin och för hur vi bidrar till att göra världen bättre.

SBTi har godkänt Swedish Match klimatmål

Swedish Match har förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser inom scope 1, 2 and 3 med 41 procent till år 2030 and 75 procent fram till år 2050 med 2017 som basår. Under 2018 skickade Swedish Match in en ansökan till Science Based Targets initiative (SBTi)1) om att få dessa mål validerade och verifierade i enlighet med deras uppställda kriterier. Swedish Match kan stolt meddela att målen godkändes i mars 2019. Detta innebär att SBTi har bekräftat Swedish Match mål som vetenskapsbaserade och i linje med den nivå av avkolning som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 2°C jämfört med förindustriella nivåer.

1) The Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbetsprojekt mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTi definierar och främjar bästa praxis för att fastställa vetenskapsbaserade klimatmål och utvärderar och godkänner företags uppsatta mål.

I fokus

Framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver en metodisk redovisningsprocess. Under året har vi identifierat sex fokusområden inom vilka vi framöver kommer att koncentrera våra insatser och kommunikation.

Snus production - General Original Portion

Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter

Vision och strategi

Swedish Match uppförandekod fastställer företagets och samtliga medarbetares ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lagar och förordningar. Uppförandekoden består av ett antal ämnen relaterade till fyra olika områden: våra medarbetare, våra affärsrelationer, vår miljö samt vårt arbete och vår arbetsplats.

Relaterat

Emmett Harrison

Emmett Harrison

Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability

Frågor och svar

Vår senaste hållbarhetsundersökning bland företagets intressent­grupper (kunder, konsumenter, leverantörer, medarbetare, investe­rare/finansanalytiker, forskare/hälsosamfund samt lagstiftare) genomfördes under 2015. Resultatet från undersökningen låg till grund för den väsentlighetsanalys som genomfördes under 2016. Processen leddes av koncernledningen och resulterade i våra fokus­områden. I övrigt deltog interna nyckelpersoner från olika opera­tiva enheter och avdelningar tillsammans med extern expertis. Relevanta ramverk1) konsulterades i processen för att definiera de frågor som är väsentliga för Swedish Match. Väsentlighet har bedömts på grundval av frågornas allvarlighetsgrad i ett globalt sammanhang, företagets faktiska påverkan, företagets möjlighet att direkt eller indirekt påverka frågan samt vilken inverkan den kan ha på företagets verksamhet på längre sikt.

Våra fokusområden utgör grunden för vår gemensamma handlings­plan inom koncernen. Det är här vi kommer att göra en extra arbetsinsats och externt kommunicera våra framsteg. Swedish Match är ett globalt företag med relativt självständiga lokala enhe­ter. Vårt mål har varit att upprätta en koncerngemensam strategi inom våra fokusområden samtidigt som vi möjliggjort för skillna­der och skräddarsydda mål och åtgärder på lokal nivå. Hållbarhets­arbete sträcker sig över ett brett spektrum av områden och för bästa effekt och öppenhet tror vi att koncerngemensamma insatser och rapportering har störst effekt om de koncentreras till väsentliga fokusområden. Hållbarhetsinsatser vid sidan av företagets fokus­områden, som till exempel hälsa och säkerhet samt välbefinnande hos alla medarbetare, kommer fortsättningsvis att uppmuntras men drivs bäst lokalt.

Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability är ansvarig för hållbarhetsfrågor på Swedish Match.