Hållbarhet

Vår vision har stor kommersiell potential och ger betydande samhällsnytta.

Vår syn på hållbarhet

Vår vision om En värld utan cigaretter är central för företagets hållbarhetsstrategi och för hur vi bidrar till att göra världen bättre.

Genom vår strategi betonar vi fem fokusområden – Förbättra folkhälsan, Säkerställa hög affärsetik, Minska miljöpåverkan, Mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja och Lika möjligheter – områden där vi tror att vi har förmågan att direkt eller indirekt påverka meningsfulla resultat eller där en negativ utveckling kan ha en ogynnsam inverkan på våra verksamheter.

 

Våra fokusområden

SBTi har godkänt Swedish Match klimatmål

Swedish Match har förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser inom scope 1, 2 and 3 med 41 procent till år 2030 and 75 procent fram till år 2050 med 2017 som basår. Under 2018 skickade Swedish Match in en ansökan till Science Based Targets initiative (SBTi)1) om att få dessa mål validerade och verifierade i enlighet med deras uppställda kriterier. Swedish Match kan stolt meddela att målen godkändes i mars 2019. Detta innebär att SBTi har bekräftat Swedish Match mål som vetenskapsbaserade och i linje med den nivå av avkolning som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 2°C jämfört med förindustriella nivåer.

1) SBTi är ett samarbetsprojekt mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTi definierar och främjar bästa praxis för att fastställa vetenskapsbaserade klimatmål och utvärderar och godkänner företags uppsatta mål.

I fokus

Hållbarhetsarbetet sträcker sig över ett brett spektrum av områden och för bästa effekt och öppenhet tror vi att koncerngemensamma insatser och rapportering har störst effekt om de koncentreras till några väsentliga fokusområden med starkt organisatoriskt ägarskap.

Uppförandekoden fastställer företagets och samtliga medarbetares ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lagar och förordningar.

Med ett värdekedjeperspektiv kan Swedish Match identifiera hur företaget bäst kan hantera sin påverkan och skapa maximalt värde. Här presenteras även företagets hållbarhetsrisker i värdekedjan och hur dessa hanteras.