Hållbarhet

Vår vision har stor kommersiell potential och ger betydande samhällsnytta.

Vår syn på hållbarhet

Vår vision om En värld utan cigaretter är central för företagets hållbarhetsstrategi och för hur vi bidrar till att göra världen bättre.

Genom vår strategi betonar vi fem fokusområden – Förbättra folkhälsan, Säkerställa hög affärsetik, Minska miljöpåverkan, Mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja och Lika möjligheter – områden där vi tror att vi har förmågan att direkt eller indirekt påverka meningsfulla resultat eller där en negativ utveckling kan ha en ogynnsam inverkan på våra verksamheter.

 

Våra fokusområden

Highlights 2021

  • 5 år i rad har MSCI rankat Swedish Match som ledande inom sektorn.
  • Swedish Match nikotinportioner är tillgängliga i mer än 20 länder.
  • 100% av våra betydande leverantörer av direkt material har åtagit sig att följa principerna i Swedish Match uppförandekod för leverantörer.
  • 95% av inköpt råtobak är inkluderat i STP eller i Swedish Match due diligence program.
  • 99% av våra leverantörers bönder har granskats för barnarbete inom STP.
  • –7% C02e utsläpp per MSEK-försäljning.
  • –9% utsläpp i Scope 3 för våra rökfria produkter till följd av aktivt samarbete med våra leverantörer.
  • 94% grön el används i Europe Division jämfört med 83% år 2020.

SBTi har godkänt Swedish Match klimatmål

Swedish Match har förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser inom scope 1, 2 and 3 med 41 procent till år 2030 and 75 procent fram till år 2050 med 2017 som basår. Under 2018 skickade Swedish Match in en ansökan till Science Based Targets initiative (SBTi)1) om att få dessa mål validerade och verifierade i enlighet med deras uppställda kriterier. Swedish Match kan stolt meddela att målen godkändes i mars 2019. Detta innebär att SBTi har bekräftat Swedish Match mål som vetenskapsbaserade och i linje med den nivå av avkolning som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 2°C jämfört med förindustriella nivåer.

1) SBTi är ett samarbetsprojekt mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTi definierar och främjar bästa praxis för att fastställa vetenskapsbaserade klimatmål och utvärderar och godkänner företags uppsatta mål.

I fokus

Vår hållbarhetsstrategi bygger på två grundläggande principer – fokus och organisatoriskt ägarskap. Hållbarhetsarbetet sträcker sig över ett brett spektrum av områden och för bästa effekt och öppenhet tror vi att koncerngemensamma insatser och rapportering har störst effekt om de koncentreras till några väsentliga fokusområden med starkt organisatoriskt ägarskap.

Swedish Match uppförandekod fastställer företagets och samtliga medarbetares ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lagar och förordningar. Uppförandekoden består av ett antal ämnen relaterade till fyra olika områden: våra medarbetare, våra affärsrelationer, vår miljö samt vårt arbete och vår arbetsplats.

Med ett värdekedjeperspektiv kan Swedish Match identifiera hur företaget bäst kan hantera sin påverkan och skapa maximalt värde. Här presenteras även företagets hållbarhetsrisker i värdekedjan och hur dessa hanteras samt graden av det inflytande företaget har i värdekedjan och det värde som skapas för företaget och samhället.

Vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Nio av FN:s globala mål för hållbar utveckling är i linje med våra fokusområden. Inom dessa områden anser vi att vi kan ha en meningsfull inverkan och där har vi konkreta åtaganden och mål kopplade till de detaljerade mål som fastställts i FN:s globala mål. Vi bidrar även till sju av de återstående åtta målen genom företagets engagemang i olika samhällsinitiativ.
Läs mer

Relaterat

Frågor och svar

Vår senaste väsentlighetsanalys, som leddes av koncernledningen, genomfördes under 2020. Läs mer om processen som ledde fram till våra fem fokusområden under Intressentdialog och väsentlighetsanalys.

Vår uppförandekod täcker viktiga hållbarhetsområden utöver våra fem fokusområden. Den inkluderar vår policy beträffande etiska affärsmetoder och praxis gällande anställningar och arbetsförhållanden samt miljö och arbetsplats. För bästa effekt och transparens anser vi att koncerngemensamma insatser och rapportering blir som mest effektiva om de koncentreras till några väsentliga fokusområden. Genom att vi deltar i Sustainable Tobacco Program, STP, täcker vi också ett bredare spektrum av viktiga hållbarhetsområden i vår leverantörskedja för råtobak.

Några av de specifika frågor vi har fått från externa intressenter rör avskogning och biologisk mångfald, vattenstress samt hälsa och säkerhet i arbetet. Läs mer om dessa hållbarhetsområden och hur vi närmar oss dem under Övriga hållbarhetsaspekter vid sidan om våra fokusområden.

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Koncernens produktsegment är Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Med visionen om en värld utan cigaretter eftersträvar koncernen att bidra till förbättrad folkhälsa genom att med sina rökfria produkter erbjuda attraktiva alternativ till cigaretter.

Det är viktigt för Swedish Match att som företag vara en relevant och betydande aktör för att nå ut till nya marknader. Att inneha en varierad portfölj med flera olika typer av produkter är nödvändigt för att exempelvis nå ut i USA och framgångsrikt marknadsföra snus och nikotinprodukter utan tobak.