Hållbarhet

Vår vision har stor kommersiell potential och ger betydande samhällsnytta.

Våra fokusområden

Vår hållbarhetsstrategi bygger på två grundläggande principer – fokus och organisatoriskt ägarskap.

Genom denna strategi betonar vi sex områden – växthusgaser, avfall, etiska affärsmetoder, lika möjligheter, folkhälsa och barnarbete – områden där vi tror att vi har förmågan att direkt eller indirekt påverka meningsfulla resultat eller där en negativ utveckling kan ha en ogynnsam inverkan på våra verksamheter. 

Vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Våra sex fokusområden samt vår övergripande hållbarhetsstrategi bidrar till åtta av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är dessa områden som är väsentliga för företaget och där vi ser att vi kan ha en positiv inverkan.

SBTi har godkänt Swedish Match klimatmål

Swedish Match har förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser inom scope 1, 2 and 3 med 41 procent till år 2030 and 75 procent fram till år 2050 med 2017 som basår. Under 2018 skickade Swedish Match in en ansökan till Science Based Targets initiative (SBTi)1) om att få dessa mål validerade och verifierade i enlighet med deras uppställda kriterier. Swedish Match kan stolt meddela att målen godkändes i mars 2019. Detta innebär att SBTi har bekräftat Swedish Match mål som vetenskapsbaserade och i linje med den nivå av avkolning som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 2°C jämfört med förindustriella nivåer.

1) The Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbetsprojekt mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTi definierar och främjar bästa praxis för att fastställa vetenskapsbaserade klimatmål och utvärderar och godkänner företags uppsatta mål.

I fokus

Hållbarhet är en integrerad del av Swedish Match verksamhet. Det innebär att arbetet drivs från toppen av vår organisation där koncernledningen har det övergripande ansvaret. Under 2019 integrerades hållbarhetsplanering för första gången i den långsiktiga finansiella planeringsprocessen (3-års tidshorisont) på divisions- och koncernnivå.

Snus production - General Original Portion

Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter

Vision och strategi

Swedish Match uppförandekod fastställer företagets och samtliga medarbetares ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lagar och förordningar. Uppförandekoden består av ett antal ämnen relaterade till fyra olika områden: våra medarbetare, våra affärsrelationer, vår miljö samt vårt arbete och vår arbetsplats.

Relaterat

Frågor och svar

Vår senaste väsentlighetsanalys, som leddes av koncernledningen, genomfördes under 2016 och ledde fram till våra identifierade fokusområden. Läs mer om detta under Intressentdialog och väsentlighetsanalys.

Våra fokusområden utgör grunden för vår gemensamma handlingsplan inom koncernen. Det är här vi gör en extra arbetsinsats och externt kommunicerar våra framsteg. Swedish Match är ett globalt företag med i huvudsak självständiga operativa enheter. Vi har en koncerngemensam strategi inom våra fokusområden. Samtidigt pågår hållbarhetsinsatser vid sidan av företagets fokusområden med skräddarsydda mål och åtgärder på divisions-/operativ nivå. Hållbarhetsarbetet sträcker sig över ett brett spektrum av områden och för bästa effekt och öppenhet tror vi att koncerngemensamma insatser och rapportering har störst effekt om de koncentreras till väsentliga fokusområden.

Företagets CFO är ansvarig för hållbarhetsfrågor på Swedish Match.

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer samt Tändprodukter. Med visionen ”en värld utan cigaretter”, strävar företaget att bidra till förbättrad folkhälsa genom att med sina rökfria produkter erbjuda attraktiva alternativ till cigaretter.

Det är viktigt för Swedish Match att som företag vara en relevant och betydande aktör för att nå ut till nya marknader. Att inneha en varierad portfölj med flera olika typer av produkter är nödvändigt för att exempelvis nå ut i USA och framgångsrikt marknadsföra snus och nikotinprodukter utan tobak.

Alla produkter är inte till för alla. Somliga konsumentgrupper bör inte använda vissa produkter. Detta gäller i synnerhet tobaksprodukter liksom andra produkter som innehåller nikotin som endast är avsedda för vuxna. Vissa andra konsumentgrupper anses också vara sårbara. Nikotinanvändning under graviditet kan bland annat leda till minskad födelsevikt hos barn, varför gravida kvinnor uppmanas att inte använda nikotin.

Swedish Match har en policy kopplad till sina tobaks- och nikotininnehållande produkter som tydligt slår fast att dessa produkter endast ska marknadsföras och säljas till vuxna personer som uppnått den högre ålder som lagstiftats för tobaksbruk på respektive marknad. Om den lagliga åldern för att köpa tobak är lägre än 18 år ska Swedish Match fortfarande följa åldersgränsen om 18 år eller äldre. Detta innebär att vi inte riktar vår marknadsföring, reklam eller kampanjer av tobaksvaror eller produkter som innehåller nikotin till personer under 18 år, eller den högre åldersgräns som gäller lokalt. Vi åtar oss att kontinuerligt arbeta med att utbilda, informera samt att samarbeta med återförsäljare, distributörer och myndighetspersoner för att förhindra användning av tobak och andra nikotinhaltiga produkter. Där det är lagligt, kan vi sälja och marknadsföra våra produkter online. Vi kan även i mötet med konsumenter informera om produkterna och erbjuda produktprover till vuxna som kan bekräfta sin ålder.