Tobaksbruk

Undersökningar av tobaksanvändningen i Europa visar att det föreligger en unik situation i Sverige. Svenskarna röker för närvarande minst i Europa, och de använder svenskt snus. Snuset används som ett sätt att sluta röka.

Antalet dödsfall orsakade av tobak, WHO 2012
Män per 100 000

Mortality Attributable to Tobacco, WHO 2012

Källa: Mortality Attributable to Tobacco, WHO 2012

Hur mycket röker man i Sverige jämfört med andra länder?
Antalet som röker i Sverige är rekordlåg i Sverige jämfört med andra EU-länder. År 2015 rökte 11 procent av den vuxna befolkningen i Sverige medan rökningen i övriga EU-länder varierade mellan 19 och 44 procent (WHO 2008 och nationella myndigheter). Genomsnittet i EU är 28 procent. Det kan finnas flera andra faktorer som bidrar till denna skillnad, men snuset är en unik företeelse i Sverige inom EU.

Varierar tobaksanvändningen beroende på kön?
Ja, vuxna män röker mindre än vuxna kvinnor i Sverige, vilket är unikt i en internationell jämförelse. Däremot är snusandet mycket mer vanligt bland svenska män jämfört kvinnor. År 2015 rökte nio procent av den manliga befolkningen dagligen jämfört med 19 procent som snusade. Bland de svenska kvinnorna rökte 11 procent dagligen medan 3 procent snusade(Folkhälsomyndigheten 2016). 

Har snus bidragit till den minskande rökningen i Sverige under de senaste decennierna?
En omdiskuterad fråga har varit om snus primärt fungerar som en inkörsport till rökning, eller om det tvärtom är ett alternativ för att slua röka. Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport från 2005 har snusandet i Sverige bidragit till minskad rökning.

I denna rapport visar mätningar att för varje snusare som börjar röka så är det fyra rökare som börjar snusa istället för att röka, det vill säga snusets nettoeffekt är att fler slutar röka tack vare snusets existens som alternativ. Socialstyrelsen skriver att ” Dessa resultat tyder på att nettoeffekterna av de ändrade tobaksvanorna i folkhälsohänseende är positiva, eftersom rökning är så mycket farligare för hälsan än snus.”

En liknande slutsats kommer EU: s vetenskapliga kommitté SCENIHR fram till i en rapport från 2008. I denna rapport sägs att manliga rökare som istället börjar snusa har en betydligt högre sannolikhet att bli rökfria än män som inte använder snus. Rapporten säger också att snus kan ha en positiv folkhälsoeffekt i den mån det fungerar som substitut för rökning.

Vilka tobaksvanor har unga människor i Sverige?
Bland unga män i åldrarna 16-29 år är 6,5  procent dagliga rökare och i gruppen 30-44 år endast 8 procent. Det är rekordlågt och kan jämföras med runt 20-40 procent dagliga rökare i åldersgruppen 15-24 år i Europa. Det kan tilläggas att drygt 22 procent av de svenska männen i åldern 16-44 år snusar dagligen.

Bland kvinnor är rökning mer vanligt förekommande. I åldersgruppen 16-29 år röker drygt 10 procent dagligen och i gruppen 30-44 år 7 procent, vilket kan jämföras med drygt 14 procent dagliga rökare bland kvinnor 45-64 år och 11 procent hos kvinnor mellan 65-84 år. Av de yngsta kvinnorna, 16-29 år, snusade 5 procent dagligen, och i gruppen 30-44 år snusar 4 procent. Bland äldre kvinnor i åldersgruppen 65-84 år snusar 1 procent.

Bland unga kvinnor i Europa, 15-29 år, varierar rökvanorna kraftigt; lägsta andelen har Rumänien med 10 procent dagliga rökare, och den högsta Österrike, med 30 procent. EU-genomsnittet för kvinnor i denna åldersgrupp ligger på 20 procent.


REFERENSER

  1. Folkhälsan i Sverige 2016, Folkhälsomyndigheten
  2. Nationella folkhälsoenkäten 2015, Folkhälsomyndigheten
  3. Being young in Europe today, Eurostat 2015
  4. Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2005
  5. The Health Effects of Smokeless Tobacco Products, SCENIHR 2008