Pressmeddelande; 23 apr, 2015 19:05 CET

Swedish Match årsstämma 2015

Dagens årsstämma beslutade bl a följande:

  • Utdelning till aktieägarna om 7:50 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier
  • Indragning av 4 000 000 återköpta aktier i bolaget med parallell fondemission utan utgivande av nya aktier
  • Omval av revisionsbolaget KPMG AB till revisor

Vid dagens årsstämma i Swedish Match AB (publ) fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om en utdelning med 7:50 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den 27 april 2015 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 30 april 2015.

Till styrelseledamöter i Swedish Match AB (publ) omvaldes Andrew Cripps, Conny Karlsson, Wenche Rolfsen, Meg Tivéus och Joakim Westh. Charles A. Blixt och Jacqueline Hoogerbrugge valdes till nya ledamöter av styrelsen. Conny Karlsson omvaldes som styrelseordförande och Andrew Cripps omvaldes som styrelsens vice ordförande. Årsstämman beslutade vidare att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelseledamöterna såsom de angetts i kallelsen samt förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att den bemyndigas att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Swedish Match äger 5 253 479 egna aktier per den 23 april 2015.

Dessutom beslutades om minskning av bolagets aktiekapital med 7 770 880 SEK genom indragning av 4 000 000 tidigare återköpta aktier i bolaget, med samtidig fondemission med motsvarande belopp utan utgivande av nya aktier för att återställa aktiekapitalet. Därtill beslutades att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Årsstämman omvalde KPMG AB till revisor intill slutet av årsstämman 2016.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman.

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0489

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 13 305 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2014. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com