Bolagsstyrning

Swedish Match AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Föremålet för bolagets verksamhet är, i enlighet med bolagets bolagsordning, att direkt eller indirekt driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, tändstickor och tändare samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Årsstämma

Swedish Match årsstämma 2023 äger rum onsdagen den 19 april 2023. Årsstämman 2022 ägde rum onsdagen den 27 april 2022.
Läs mer om årsstämman

Vid årsstämman i Swedish Match AB (publ) den 27 april 2022 fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om utdelning om 1:86 SEK per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0:93 SEK per aktie.

Frågor och svar

En aktieägare kan delta vid och rösta på stämman, antingen själv eller genom ombud. En aktieägare som vill delta i bolagsstämma måste underrätta Swedish Match om detta. Det ska ske senast den dag som angivits i kallelsen till bolagsstämman. Fysiska personer som är registrerade aktieägare kan anmäla sig elektroniskt inom den tid som anges i kallelsen till stämman. Ytterligare information kring bolagsstämman hittar du på sidan Bolagsstämma.

Information om valberedningens arbete, ledamöter och hur aktieägare kan lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen finns på sidan Valberedning.

Swedish Match-koncernens styrning

Lights DivisionEurope DivisionUs DivisionRapporteringskommittéVerkställande direktörRevisionskommittéStyrelseErsättningsskommittéRevisorerÅrsstämmaValberedning

Swedish Match lyder under flera olika regelverk som berör styrningen av bolaget, till exempel bolagsordningen, aktiebolagslagen, regelverk för emittenter vid Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och regler.

President och Chief Executive Officer, Swedish Match sedan 2008.

Styrelseordförande i Swedish Match sedan 2007.