Bolagsstyrning

Swedish Match AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Föremålet för bolagets verksamhet är, i enlighet med bolagets bolagsordning, att direkt eller indirekt driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, tändstickor och tändare samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Årsstämma

Swedish Match årsstämma 2022 ägde rum onsdagen den 27 april 2022.
Läs mer om årsstämman

Årsstämman som hölls den 13 april 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna om 15:00 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning var den 15 april 2021 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB skedde den 20 april 2021.

Frågor och svar

En aktieägare kan delta vid och rösta på stämman, antingen själv eller genom ombud. En aktieägare som vill delta i bolagsstämma måste underrätta Swedish Match om detta. Det ska ske senast den dag som angivits i kallelsen till bolagsstämman. Fysiska personer som är registrerade aktieägare kan anmäla sig elektroniskt inom den tid som anges i kallelsen till stämman. Ytterligare information kring bolagsstämman hittar du på sidan Bolagsstämma.

Information om valberedningens arbete, ledamöter och hur aktieägare kan lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen finns på sidan Valberedning.

Swedish Match-koncernens styrning

Lights DivisionEurope DivisionUs DivisionRapporteringskommittéVerkställande direktörRevisionskommittéStyrelseErsättningsskommittéRevisorerÅrsstämmaValberedning

Swedish Match lyder under flera olika regelverk som berör styrningen av bolaget, till exempel bolagsordningen, aktiebolagslagen, regelverk för emittenter vid Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och regler.

President och Chief Executive Officer, Swedish Match sedan 2008.

Styrelseordförande i Swedish Match sedan 2007.