Bolagsstyrning

Swedish Match AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Föremålet för bolagets verksamhet är, i enlighet med bolagets bolagsordning, att direkt eller indirekt driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, tändstickor och tändare samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Swedish Match lyder under flera olika regelverk som berör styrningen av bolaget, till exempel bolagsordningen, aktiebolagslagen, regelverk för emittenter vid Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och regler.

Swedish Match-koncernens styrning

RapporteringskommittéVerkställande direktörRevisionskommittéKompensationskommittéStyrelsenValberedningBolagsstämman