Finansiering

Swedish Match-koncernens finansiella riskhantering är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera operativa risker.

Nyckeltal 2016

Nettolåneskuld/EBITA: 2,0
Genomsnittlig förfallostruktur på obligationsupplåning: 4,3 år
Genomsnittlig räntebindning: 4,2 år
Fasta lån: 94,6%
Rörliga lån: 5,4%

Förfallostruktur för räntebärande skulder