Finansiering

Koncernens finanspolicy formar ett ramverk av riktlinjer och principer för finansverksamheten och hanteringen av de finansiella riskerna. Swedish Match-koncernens finansiella riskhantering är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera operativa risker.

Nyckeltal 2017

Nettolåneskuld/EBITA: 1,9
Genomsnittlig förfallostruktur på obligationsupplåning: 4,9 år
Genomsnittlig räntebindning: 4,7 år
Fasta lån: 93,1%
Rörliga lån: 6,9%