Pressmeddelande; 12 apr, 2018 10:54 CET

EU-domstolens generaladvokat rekommenderar inte att domstolen lyfter EU:s snusförbud

EU-domstolens generaladvokat Saugmandsgaard Øe har idag lämnat sitt förslag till avgörande om snusförbudet i EU. Trots att han finner att snus är mindre skadligt än cigaretter rekommenderar han inte att EU-domstolen ska lyfta snusförbudet. I sin rekommendation föreslår generaladvokaten att domstolen ger EU:s lagstiftare ett mycket vidsträckt utrymme för skönsmässig bedömning inom områden av politisk, social och ekonomisk karaktär. Enligt generaladvokaten är det inte domstolens uppgift att bedöma den vetenskap som har framlagts i målet utan snarare att lämna den typen av utvärdering till lagstiftarna.

Vi är besvikna på förslaget och hoppas att domstolen ska göra en annan bedömning, säger Marie-Louise Heiman, chefsjurist på Swedish Match. Domstolens prövning av EU-lagstiftning skulle begränsas mycket kraftigt om man resonerar på samma sätt som generaladvokaten. Då skulle nästan vilken produkt som helst kunna förbjudas inom EU utan möjlighet till en meningsfull domstolsprövning. Dom i målet förväntas mot slutet av det andra kvartalet eller under tredje kvartalet i år.

__________

Kontakter:
Marie-Louise Heiman, General Counsel
Kontor: 08 658 0179
Patrik Hildingsson, Vice President Communications & Public Affairs
Kontor: 076 819 38 70
__