Ordlista

A

 • Omsatta antal aktier i procent av totala antalet aktier.
   

 • Definition/beräkning:
  100 × Rörelseresultat ÷ Genomsnittligt operativt kapital

  Syfte:
  Avkastning på operativt kapital används för att mäta hur effektivt kapital används i verksamheten.

   


   

 • Avstämningsdagen är det datum som aktieägaren måste vara registrerad i aktiebok eller i Euroclear Sweden AB aktieregister för att vara berättigad till aktieutdelning.

C

 • Chief Executive Officer.

 • Chief Financial Officer.

 • Chief Operating Officer.

D

 • Definition/beräkning:
  100 x Utdelning (föreslagen efter årets slut) ÷ Börskurs vid årets slut

  Syfte:
  Direktavkastning används som ett mått på avkastningen till aktieägarna.

E

 • Definition/beräkning:
  Resultat före finansiella poster, skatt samt av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar

  Syfte:
  EBITA används som mått på fritt tillgängligt kassaflöde för betalning av finansiella förpliktelser och förutsätter att avskrivningar på investeringar är rimligt värderade.

 • Definition/beräkning:
  EBITA ÷ (Räntekostnader – ränteintäkter)

  Syfte:
  EBITA räntetäckningsgrad används för att mäta förmågan att betala räntekostnader.

   

 • Definition/beräkning:
  Resultat före finansiella poster, skatt samt av- och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar

  Syfte:
  EBITDA används som ett alternativt mått på operativt resultat som inte påverkats av historiska investeringar och dess redovisningsmässiga hantering. Detta mått är i vissa fall bättre för jämförelse av operativt resultat mellan företag än rörelseresultatet (EBIT).

 • Definition/beräkning:
  100 × EBITDA ÷ Nettoomsättning

  Syfte:
  EBITDA marginal används som ett alternativt mått på rörelsens lönsamhet.

 • ECLT är en stiftelse som arbetar tillsammans med tobaksinköpare och professionella företrädare i syfte att eliminera barnarbete på tobaksfälten. Swedish Match sitter i styrelsen och Swedish Match största tobaksleverantörer är också medlemmar.

 • Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier (netto efter återköp) vid årets slut.
   

 • En europeisk organisation som representerar tillverkare och distributörer av rökfri tobak samt handelsorganisationer för tobak.

F

 • Federal tillsynsmyndighet i USA som bland annat reglerar tobaksprodukter.

 • Fermentering är en biokemisk process som bryter ner och mognar tobaken, vilket ger tobaken sin speciella karaktär. Tobaken mörknar något och en stor del av nikotinet försvinner.

  Fermenteringen görs genom att tobaken vilar i stora balar i flera veckor. När temperaturen uppnår önskvärd nivå, stackas balen om så att varje tobaksblad hamnar på ny plats. De yttre hamnar innerst, de övre nederst och så vidare. Detta repeteras flera gånger under processen. De faktorer som påverkar fermenteringen är värme, fuktighet och tryck.

 • Lock för det amerikanska snuset Red Man som håller snuset fräscht. Utvecklat av Swedish Match.

 • FoilFresh® är en förpackningslösning för massmarknadscigarrer som utvecklats av Swedish Match och har använts i USA sedan början av 2008. FoilFresh®, som är en typ av folieförpackning, håller cigarrerna färska under lång tid.

 • Forest Stewardship Council. En oberoende, icke-statlig, icke vinstdrivande organisation som inrättats för att främja en ansvarsfull förvaltning av världens skogar.

G

 • Ingående plus utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med två.
   

 • Ingående plus utgående operativt kapital dividerat med två.
   

 • Kvalitetsstandard för svenskt snus utvecklad av Swedish Match. Vedertagen branschstandard.

 • GRI är en nätverksbaserad organisation som tillhandahåller ett omfattande ramverk för hållbarhetsredovisning. Ramverket används av många företag världen över. GRI:s huvudsakliga mål handlar om att integrera redovisning av miljömässiga, sociala och ekonomiska resultat.

H

 • Homogeniserade täckblad för cigarrer. Vissa shortfillers, oftast cigariller, kan ha ett omblad och/eller täckblad som är gjort av HTL (homogeniserad tobak). HTL är tobak som finmalts till pulver, blandats med vatten och valsats till tobaksark. Detta gör man för att hålla en jämnare kvalitet på massproducerade produkter.

I

 • International Financial Reporting Standards är en samlad uppsättning redovisningsstandarder utvecklade för att säkerställa transparens och jämförbarhet av finansiell information. Alla offentligt noterade bolag inom Europeiska Unionen måste använda IFRS.

 • En cigarr består av tre delar; inlaga, omblad och täckblad. Inlagan består av en eller flera olika sorters tobak, som valts med omsorg med utgångspunkt från smak, arom, brandegenskaper och kvalitet. Inlagan kan utgöras av antingen ett fåtal hela tobaksblad – long filler, eller av en bas av hackad tobak i mindre bitar – short filler.

 • Ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner, som arbetar med industriell och kommersiell standardisering.

 • International Tobacco Growers’ Association. En icke vinstdrivande organisation som startades 1984 med målet att representera tobaksodlares intressen.

J

 • En business venture utförs av två eller flera parter som gemensamt kontrollera företaget och dela upp riskerna och vinsterna i enlighet med det avtal om upprättandet av företaget.

M

 • En MRTP är en tobaksprodukt som anses ha lägre hälsorisker för tobaksrelaterade sjukdomar jämfört med andra tobaksprodukter.

N

 • Definition/beräkning:
  Räntebärande skulder justerat för säkringstransaktioner avseende dessa skulder + nettoavsättningar för pensioner och liknande förpliktelser – likvida medel och kortfristiga placeringar

  Syfte:
  Nettolåneskuld används som ett mått på netto finansiella förpliktelser.
   

 • Definition/beräkning:
  Nettolåneskuld÷EBITA

  Syfte:
  Nettolåneskuld/EBITA används som indikation på den tid (i år) som krävs för att finansiera befintliga finansiella förpliktelser med företagets fria kassaflöde.

O

 • En cigarr består av tre delar; inlaga, omblad och täckblad. Ombladet omsluter inlagan och håller ihop själva cigarren. Vickel är benämningen man använder för kombinationen av ombladet och inlagan. Ombladet syns inte och väljs därför inte för sitt utseendes skull, utan efter styrka och brandegenskaper där bra omblad ger en långsam, jämn brand. 

 • Definition/beräkning:
  Kortfristiga operativa tillgångar + immateriella anläggningstillgångar + materiella anläggningstillgångar + övriga långfristiga operativa tillgångar – kortfristiga operativa skulder – långfristiga operativa skulder

  Syfte:
  Operativt kapital används för att mäta arbetande kapital i verksamheten.

P

 • Definition/beräkning:
  Börskurs vid årets slut ÷ Resultat per aktie

  Syfte:
  P/E-tal används som ett mått på marknadsvärdet i relation till företagets nettovinstgenerering.
   

R

 • Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt utestående antal aktier (netto efter återköp).

 • Definition/beräkning:
  100 × Rörelseresultat ÷ Nettoomsättning

  Syfte:
  Rörelsemarginal används för att mäta verksamhetens lönsamhet.

 • Definition/beräkning:
  Resultat före finansiella poster och skatter

  Syfte:
  Rörelseresultatet är ett mått på operativ utveckling, oaktat effekten av finansiering och företagsbeskattning.

 • Definition/beräkning:
  Resultat från produktområden före finansiella poster, skatter och större engångsposter

  Syfte:
  Rörelseresultatet är ett mått på produktområdenas operativa utveckling, oaktat effekten av finansiering och företagsbeskattning.

S

 • Summa eget kapital i procent av totala tillgångar.

   

 • Hållbara och ansvarsfulla investeringar, ofta benämnt SRI (ENG: Socially Responsible Investment), handlar om att fatta investeringsbeslut som inte bara tar hänsyn till finansiella resultat utan även till etiska, sociala och miljömässiga prestationer. SRI-investerare arbetar mot ekonomiska målsättningar men främjar även hållbara företag.

 • Stjärnläggning. Swedish Match egenutvecklade och patentskyddade teknik för tillverkning av white portion snus (vit portion).

 • Scandinavian Tobacco Group. Swedish Match äger 49 procent av koncernen. Webbplats: www.st-group.com.

 • Definition/beräkning:
  Större engångsposter är särredovisade extraordinära intäkter och kostnader.

  Syfte:
  Större engångsposter redovisas för att visa ett bättre mått på underliggande resultat och bättre jämförelse mellan perioder.

T

 • Definition/beräkning:
  100 x (Börskurs vid årets slut – börskurs vid föregående års slut) + (betald utdelning + avkastning på åter-investerad utdelning) ÷ Börskurs vid föregående års slut

  Syfte:
  Totalavkastning används för att mäta företagets totala värdeskapande för aktieägarna, inklusive avkastning och värdeökning/värdeminskning på aktiekursen.

   

 • En cigarr består av tre delar; inlaga, omblad och täckblad. Täckbladet är det yttersta tobaksbladet, det som syns på cigarren och väljs därför efter sitt utseende. Det ska det vara vackert, utan fläckar och skönhetsfel samt i enhetlig färg. Andra krav är att det ska vara tunt, lent och utan större vener, samt vara smidigt och hållbart. För att få riktigt fina täckblad till handrullade cigarrer odlar man dem oftast under gasväv, så kallad shadegrown. Detta skyddar tobaken från den starka solen, vilket i sin tur ger ljusa, tunna och elastiska blad med mindre vener.

U

 • Definition/beräkning:
  100 x Utdelning (föreslagen efter årets slut) ÷ Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet, före utspädning

  Syfte:
  Utdelningsandel används för att mäta den procentuella andel av nettoresultatet som distribueras som utdelning till aktieägarna.
   

Y

 • Hittills under året. För perioden som börjar den 1 januari det innevarande året och som avslutas i dag.