Ordlista

A

 • Omsatta antal aktier i procent av totala antalet aktier.
   

 • Definition/beräkning:
  100 × Rörelseresultat ÷ Genomsnittligt operativt kapital

  Syfte:
  Avkastning på operativt kapital används för att mäta hur effektivt kapital används i verksamheten.

   


   

D

 • Definition/beräkning:
  100 x Utdelning (föreslagen efter årets slut) ÷ Börskurs vid årets slut

  Syfte:
  Direktavkastning används som ett mått på avkastningen till aktieägarna.

E

 • Definition/beräkning:
  Resultat före finansiella poster, skatt samt av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar

  Syfte:
  EBITA används som mått på fritt tillgängligt kassaflöde för betalning av finansiella förpliktelser och förutsätter att avskrivningar på investeringar är rimligt värderade.

 • Definition/beräkning:
  EBITA ÷ (Räntekostnader – ränteintäkter)

  Syfte:
  EBITA räntetäckningsgrad används för att mäta förmågan att betala räntekostnader.

   

 • Definition/beräkning:
  Resultat före finansiella poster, skatt samt av- och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar

  Syfte:
  EBITDA används som ett alternativt mått på operativt resultat som inte påverkats av historiska investeringar och dess redovisningsmässiga hantering. Detta mått är i vissa fall bättre för jämförelse av operativt resultat mellan företag än rörelseresultatet (EBIT).

 • Definition/beräkning:
  100 × EBITDA ÷ Nettoomsättning

  Syfte:
  EBITDA marginal används som ett alternativt mått på rörelsens lönsamhet.

 • Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier (netto efter återköp) vid årets slut.
   

G

 • Ingående plus utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med två.
   

 • Ingående plus utgående operativt kapital dividerat med två.
   

N

 • Definition/beräkning:
  Räntebärande skulder justerat för säkringstransaktioner avseende dessa skulder + nettoavsättningar för pensioner och liknande förpliktelser – likvida medel och kortfristiga placeringar

  Syfte:
  Nettolåneskuld används som ett mått på netto finansiella förpliktelser.
   

 • Definition/beräkning:
  Nettolåneskuld÷EBITA

  Syfte:
  Nettolåneskuld/EBITA används som indikation på den tid (i år) som krävs för att finansiera befintliga finansiella förpliktelser med företagets fria kassaflöde.

O

 • Definition/beräkning:
  Kortfristiga operativa tillgångar + immateriella anläggningstillgångar + materiella anläggningstillgångar + övriga långfristiga operativa tillgångar – kortfristiga operativa skulder – långfristiga operativa skulder

  Syfte:
  Operativt kapital används för att mäta arbetande kapital i verksamheten.

P

 • Definition/beräkning:
  Börskurs vid årets slut ÷ Resultat per aktie

  Syfte:
  P/E-tal används som ett mått på marknadsvärdet i relation till företagets nettovinstgenerering.
   

R

 • Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt utestående antal aktier (netto efter återköp).

 • Definition/beräkning:
  100 × Rörelseresultat ÷ Nettoomsättning

  Syfte:
  Rörelsemarginal används för att mäta verksamhetens lönsamhet.

 • Definition/beräkning:
  Resultat före finansiella poster och skatter

  Syfte:
  Rörelseresultatet är ett mått på operativ utveckling, oaktat effekten av finansiering och företagsbeskattning.

 • Definition/beräkning:
  Resultat från produktområden före finansiella poster, skatter och större engångsposter

  Syfte:
  Rörelseresultatet är ett mått på produktområdenas operativa utveckling, oaktat effekten av finansiering och företagsbeskattning.

S

 • Summa eget kapital i procent av totala tillgångar.

   

 • Definition/beräkning:
  Större engångsposter är särredovisade extraordinära intäkter och kostnader.

  Syfte:
  Större engångsposter redovisas för att visa ett bättre mått på underliggande resultat och bättre jämförelse mellan perioder.

T

 • Definition/beräkning:
  100 x (Börskurs vid årets slut – börskurs vid föregående års slut) + (betald utdelning + avkastning på åter-investerad utdelning) ÷ Börskurs vid föregående års slut

  Syfte:
  Totalavkastning används för att mäta företagets totala värdeskapande för aktieägarna, inklusive avkastning och värdeökning/värdeminskning på aktiekursen.

   

U

 • Definition/beräkning:
  100 x Utdelning (föreslagen efter årets slut) ÷ Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet, före utspädning

  Syfte:
  Utdelningsandel används för att mäta den procentuella andel av nettoresultatet som distribueras som utdelning till aktieägarna.