Nyhet; 22 mar, 2016 8:00 CET

Nya gränsvärden för GOTHIATEK®

Nu sänker Swedish Match gränsvärdena av oönskade ämnen i snus och lägger även till gränsvärden för ytterligare några oönskade ämnen.

Med hjälp av kvalitetsstandarden GOTHIATEK® granskas alla snusprodukter från Swedish Match, i syfte att minimera halterna av oönskade ämnen och förbättra produktsäkerheten.  Oönskade ämnen finns, tillförs eller bildas i naturen och kan förekomma i olika slags odlade grödor och livsmedel. Genom GOTHIATEK® ställs högre krav på tillverkningen och på snusets kvalitet än vad livsmedelslagstiftningen gör.

GOTHIATEK® är sedan år 2000 Swedish Match produktkvalitetsstandard. De krav som GOTHIATEK® ställer på företagets snusprodukter vilar på decennier av forskning och utveckling, och bygger på de tre hörnstenarna konsumentomsorg, kvalitet och öppenhet.

– Med hjälp av GOTHIATEK® kan vi säkerställa att vi erbjuder en produktsäkerhet som gör svenskt snus till en kvalitetsprodukt. Det är viktigt att kommunicera detta till Sveriges en miljon snusare, så att alla får en heltäckande bild av vad deras snus innehåller och helst kan relatera detta till halter av dessa ämnen i andra livsmedel för att skapa sig en faktabaserad uppfattning om snus, säger Johan Lindholm, laboratoriechef Swedish Match.

De ämnen som omfattas av GOTHIATEK® kan delas in i sju kategorier. Här redovisas dessa samt förändringarna genomförda år 2016:

Nitrosaminer (NNN+NNK och NDMA)

Gränsvärdet för summan av nitrosaminerna NNN och NNK och gränsvärdet för NDMA sänks. NNN och NNK finns bara i tobak medan NDMA är en flyktig nitrosamin som finns i låga halter i livsmedel; speciellt i rökta kött- och fiskprodukter men även i drycker som öl och whisky. Som ett exempel innehåller 100 gram stekt bacon 0,12 mikrogram NDMA, vilket motsvarar innehållet i 17 snusdosor à 24 gram.

Polycykliska aromatiska kolväten (B(a)P)

Gränsvärdet för B(a)P sänks. B(a)P är ett ämne inom gruppen polycykliska aromatiska kolväten vilka bildas vid ofullständig förbränning av organiska material.  Grillade och rökta produkter innehåller de högsta halterna av PAH. De låga halter av B(a)P som finns i snus misstänks komma från luftföroreningar där tobaken odlas, eftersom Swedish Match inte använder röktorkad tobak. Som ett exempel innehåller 100 gram grillat kött 0,2 mikrogram B(a)P, vilket motsvarar innehållet i 18 snusdosor à 24 gram.

Metaller (arsenik, bly, krom, kadmium, nickel och kvicksilver)

Tungmetaller är grundämnen som inte bryts ner utan cirkulerar i naturens kretslopp. De återfinns bland annat i åkermark, men kan också förekomma i luft och vatten. Detta kan leda till att växter tar upp tungmetaller via rotsystemet, eller att grödans yta förorenas via luften. Genom att noggrant välja växtplats går det att minimera tungmetaller i grödor. Bly, kadmium, arsenik, krom, nickel och kvicksilver är tungmetaller som regleras i GOTHIATEK®. Som ett exempel innehåller 100 gram ris 9 mikrogram arsenik, vilket motsvarar innehållet i 7,5 snusdosor à 24 gram. Nytt för i år är att kvicksilver får ett gränsvärde i GOTHIATEK®.

Nitrit

Nitrit förekommer som salt med kalium eller natrium och finns i spårmängder i både växter och djur. Nitrat, som genom bakteriepåverkan kan omvandlas till nitrit, förkommer naturligt i växter som frukt, grönsaker och tobak. Till exempel innehåller 100 gram broccoli 300 mikrogram nitrit, vilket motsvarar innehållet i 15 snusdosor à 24 gram.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel används för att skydda grödor mot ogräs, svamp och skadedjursangrepp under växtsäsongen, men även efter skörd. De bekämpningsmedelsrester som finns i odlade grönsaker, frukter och tobak innebär ingen hälsorisk vid halter under lagstiftade gränsvärden. Halter av bekämpningsmedel som finns kvar efter skörd i den tobak som används för tillverkning av snus enligt GOTHIATEK® är generellt mycket lägre än de gränsvärden som finns. GOTHIATEK® har gränsvärden för bekämpningsmedel som är i enlighet med EU:s lagstiftning för spannmål, frukt och grönsaker.

Mykotoxiner (aflatoxiner och ochratoxin A)

Mykotoxiner finns huvudsakligen i spannmål, men också i importerade livsmedel som t.ex. nötter. De mykotoxiner som nu regleras i GOTHIATEK® är summan av aflatoxinerna B1, B2, G1 och G2 samt ochratoxin A. Livsmedelsverket har satt ett gränsvärde för den totala halten aflatoxin i snus för vilka det finns ett gränsvärde i GOTHIATEK® sedan 2015, medan det är nytt för i år att ochratoxin A fått ett gränsvärde i GOTHIATEK®. Emellertid förekommer det inte aflatoxin i mätbara nivåer i Swedish Matchs snusprodukter. Ochratoxin A kan förekomma i t.ex. spannmål, torkad frukt, och kaffe. Till exempel innehåller 100 g russin 0,26 mikrogram ochratoxin A, vilket motsvarar innehållet i 5 snusdosor à 24 g. 

Aldehyder (formaldehyd, acetaldehyd och krotonaldehyd)

Formaldehyd, acetaldehyd och krotonaldehyd tillhör gruppen flyktiga aldehyder och de bildas bl.a. vid förbränning. Formaldehyd förekommer också naturligt i många vanliga livsmedel. Till exempel innehåller ett päron (150 g) 7350 mikrogram formaldehyd, vilket motsvarar innehållet i 48 snusdosor à 24 g.

Acetaldehyd kan bildas i växter och även i människokroppen som en del av normal metabolism. Acetaldehyd finns naturligt i t.ex. mogen frukt och kaffe. Till exempel innehåller en banan (150 g) 1500 mikrogram acetaldehyd, vilket motsvarar innehållet i 5,5 snusdosor à 24 g.

Krotonaldehyd förekommer i många livsmedel, men då i låga halter och normalt inte i tobak. Samtliga dessa tre aldehyder fick ett gränsvärde i GOTHIATEK® från och med 2016.

Uppdaterad gränsvärdestabell:Fakta om GOTHIATEK®  finns på sidan GOTHIATEK®.

Alla jämförelser med livsmedel bygger på publicerade data för snus från Swedish Match 2013 och för livsmedel från referenserna nedan:

1.    Livsmedelsverkets rapportserie nr 25/2013
2.    EFSA, 2008; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/724.pdf
3.    Vår Föda 7/90
4.    SCOOP rapport 2004
5.    EFSA Journal 2014;12(3):3597
6.    Report from the National Food Administration, Uppsala, Sweden, no. 22/98
7.    Journal of Automated Methods and Management in Chemistry Volume 2011 (2011)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dr. Johan Lindholm, Director Chemical Analysis & Special Projects, R&D
Tel: +46 76 111 3549
E-post: johan.lindholm@swedishmatch.com