Pressmeddelande; 14 dec, 2000 CET

Swedish Match bygger ny snusfabrik i Kungälv

Kungälvs kommun har sålt en tomt på Solbräcke industriområde vid Rollsbomotet utanför Kungälv till Swedish Match. Bolaget ansöker nu om byggnadslov för en ny snusfabrik med processtekniken GothiaTek. Det är en av största industrisatsningarna under året i Västsverige. Fabriken ska tas i full drift 2003 och på sikt ge arbete till 120 personer. Investeringen i mark, byggnader, maskiner m.m. beräknas till ca 500 MSEK över tre år.

De senaste 20 åren har rökningen minskat och snusningen ökat i Sverige. Ökningstakten har legat på ca 5 procent de senaste 5 åren. Men förra året ökade snusvolymen i Sverige med hela 9 procent till 151 miljoner dosor.

Idag snusar ca 900 000 svenskar. Över hälften av dem är före detta rökare, vilket starkt bidragit till att Sverige som första land uppnått WHO:s mål om en andel rökare som är lägre än 20 procent av den vuxna befolkningen.

Snustillverkning 22 timmar per dygn

För att möta den kraftigt ökande efterfrågan på svenskt snus i Norden behövs en utbyggnad av Swedish Matchs produktionskapacitet. Den befintliga snusfabriken vid Göta Älv i Göteborg går nu 22 timmar om dygnet, men där finns inte ledig tomtmark för en utbyggnad.

Fabriken i Göteborg sysselsätter idag ca 315 personer och kommer att fortsätta driften parallellt med den nya fabriken som uteslutande kommer att tillverka portionssnus.

GothiaTek, standard för unik teknik

Fabriken i Kungälv kommer att byggas enligt GothiaTek, Swedish Match standard för tillverkning av svenskt snus. Beteckningen kommer att finnas på varje dosa som lämnar fabriken.

GothiaTek-processen är noga specificerad och spänner från odlingen av tobaksplantan via produktionen fram till kylförvaringen i butik.

Odlingen styrs i alla skeden: Sådd, gödsling och skörd samt därefter torkning och packning av tobaksbladen sker enligt strikta normer. Den tobak som kommer från odlaren måste hålla en mycket hög och jämn kvalitet. Swedish Match driver försöksodlingar i många länder. Cirka 65 procent av den tobak som ingår i svenskt snus odlas enligt specifikationerna i GothiaTek. För övrig tobak har Swedish Match ett kontrollsystem som ger kemiska analysdata före inköpstillfället.

Pastörisering och höga hygienkrav

Tillverkningen ska ske med företagets unika processteknik med upphettning i ett slutet system som liknar pastörisering av mjölk. Hela tillverkningen ska följa samma hygienkrav som svensk livsmedelsproduktion. Ingen mänsklig hand vidrör produkten.

I standarden understryks även vikten av kylförvaring i butik för att öka hållbarheten, eftersom snus är en färskvara. Swedish Match uppmuntrar på olika sätt dagligvaru- och servicehandeln att införa kylförvaring och har som mål att det år 2004 ska finnas 10 000 s. k. avtalskylar för snus i svensk handel.

Snusfabrik kan liknas vid mejeri

"Vid snustillverkning ingår samma huvudmoment som i ett mejeri - upphettning, kylning och packning", säger Lars-Olof Löfman, produktionsdirektör hos Swedish Match. "För upphettningen behöver vi en panncentral och den står för de huvudsakliga utsläppen från tillverkningen. Vi planerar att använda gas som bränsle, ett miljömässigt bra alternativ."