Pressmeddelande; 4 maj, 2018 8:15 CET

Delårsrapport januari – mars 2018

Highlights från det första kvartalet

  • I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 10 procent för det första kvartalet. Rapporterad nettoomsättning ökade med 4 procent till 2 941 MSEK (2 833).
  • I lokala valutor ökade rörelseresultatet från produktsegment1) med 11 procent för det första kvartalet. Rapporterat rörelseresultat från produktsegment ökade med 6 procent till 1 079 MSEK (1 021).
  • Rörelseresultatet2) uppgick till 1 047 MSEK (1 235) för det första kvartalet. Det första kvartalet 2017 inkluderade större engångsposter om 238 MSEK hänförliga till kapitalvinster från avyttring av aktier i STG samt från försäljning av tomt.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 766 MSEK (932) för det första kvartalet.
  • Resultatet per aktie uppgick till 4:36 SEK (5:07) för det första kvartalet. Justerat resultat per aktie3) ökade med 15 procent till 4:36 SEK (3:78).
  • Per den 1 januari 2018 tillämpar Swedish Match den nya standarden för intäktsredovisning IFRS 15. Implementeringen har en betydande effekt på redovisningen av nettoomsättningen men har en marginell påverkan på resultatet. Till följd av detta har koncernens rörelsesegment ändrats. Finansiella rapporter för 2017 har omräknats för att reflektera redovisningen enligt den nya standarden. Ytterligare information ges i Not 1, Redovisningsprinciper.

1) Rörelseresultatet för Swedish Match produktsegment, vilket exkluderar Övrig verksamhet och större engångsposter.
2) Rörelseresultatet för koncernen, vilket inkluderar Övrig verksamhet och större engångsposter.
3) Resultat per aktie justerat för att exkludera intäkter från Scandinavian Tobacco Group (STG) och större engångsposter.

För hela rapporten: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Delarsrapporter/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, fredagen den 4 maj kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Thomas Hayes och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/Webbsandningar-och-ljudsandningar/

Telefonkonferens presentation: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/

_
Kontakter:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441
Thomas Hayes, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0108
Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173
Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
__
Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08.15 CET.
__