Kadmium

Förekomst

Kadmium har spridits i miljön av bland annat gruv- och metallindustrin. Kadmium släpps i dag främst ut i luften vid sopförbränning, metalltillverkning/återvinning och förbränning av fossila bränslen. Till slut hamnar det på våra åkermarker. Förutom deponering av kadmium från luften, kan handelsgödsel och avloppsslam utgöra en betydande del av kadmiumtillförseln på åkermark. Kadmium finns i de flesta livsmedel, generellt högre halter i vegetabilier, såsom potatis och spannmål, än i animaliska produkter. Vissa livsmedel har relativt höga koncentrationer, t.ex. vildväxande champinjoner, lever och musslor.

Hälsa

Kadmium har klassificerats som cancerframkallande av WHO. Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras i njurarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man får i sig mycket kadmium under en längre tid.

Snus och livsmedel

100 g fisk och skaldjur innehåller 18 mikrogram kadmium, vilket motsvarar innehållet i knappt 3 snusdosor à 24 g.

Gränsvärden

Det finns gemensamma gränsvärden inom EU för högsta tillåtna kadmiumhalter i vissa livsmedel. Kadmium har haft ett gränsvärde i GOTHIATEK sedan standarden introducerades.